Festiwalowe przeżycia

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK W DNIACH 19.04.2024r. – 21.04.2024r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Festiwalowe przeżycia” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Joanna Ratajczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euforia J.A. Joanna Ratajczak, z siedzibą w Boszkowie (64-140 Włoszakowice), ul. Azaliowa 23 (adres do korespondencji: 64-100 Leszno, ul. Żniwna 27), (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet na profilu facebookowym https://www.facebook.com/euforiafestival w dniach 19.04.2024r. – 21.04.2024r.
 8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń 4 zwycięzców Konkursu.
 9. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Regulamin dostępny jest pod adresem https://euforiafestivals.pl/festiwalowe-przezycia/
 11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
   1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
   3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
   4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
   5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
   6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 4. Zadaniem Uczestników w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi w ciekawy i kreatywny sposób na pytania otwarte: o najciekawsze historie z festiwalu Euforia Festival oraz zamieszczenie odpowiedzi w formie komentarza pod postem Organizatora o ogłoszeniu Konkursu zamieszczonym na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/euforiafestival
 5. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie odpowiedzi, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji odpowiedzi przesłanych przez Uczestników oraz ich usunięcia w przypadku, gdy uzna, że ich treść
  narusza prawo, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku, gdy odpowiedzi zawierają treści reklamujące podmioty konkurencyjne wobec działalności prowadzonej przez Organizatora.
 6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków
  Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

§ 3 NAGRODY
 1. Nagrodami w konkursie są 4 bilety na imprezę Euforia Family Weekend 2024 odbywającą się w dniu 29.05.2024r. w klubie Stara Gazownia w Lesznie.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wyłaniając osoby nagrodzone komisja konkursowa kierować będzie się w
  szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych odpowiedzi konkursowych. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez komisję konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym:
  https://www.facebook.com/euforiafestival zamieszczą wpis, zawierający ciekawą i kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe, a ich odpowiedź uznana zostanie za jedną z 4 najciekawszych przez komisję konkursową, o której mowa w pkt. 2 powyżej (dalej: „Laureaci”).
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook po rozstrzygnięciu Konkursu. Informacja o wyborze Laureatów zostanie umieszczona w formie komentarza pod komentarzem konkursowym danego Laureata w ciągu 72 godzin od zakończenia Konkursu. Organizator skontaktuję się z Laureatami poprzez wiadomość prywatną.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć organizatorowi w ciągu 24 godzin w aplikacji Messenger o fakcie, że nagrodę przyjmuje.
 6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 5 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 7. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w pkt. 6, przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję.
 8. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 4. Warunkiem odbioru nagrody przez nagrodzonych Uczestników jest podanie Organizatorowi prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, które są niezbędne celem weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz do przekazania nagrody.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać w siedzibie Organizatora.
 8. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu przekazanych Organizatorowi danych osobowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 10. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

 

§ 5 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 6 PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
§ 7 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora
 6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2024r. i obowiązuje do 21.05.2024r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: https://euforiafestivals.pl/festiwalowe-przezycia/
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.